Słuchaj nas online

Informacje | Kultura | Rozrywka | Nauka

Od szkolenia do zatrudnienia

Więcej od tego autora

Przeczytasz w: 3 minuty

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 24 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Wsparcie w ramach projektu:

1: Opieka – Motywacja – Doradztwo

Od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 10-cio osobową grupą uczestników czuwać powinien wykwalifikowany opiekun grupy tj. wychowawca zatrudniony w OHP. W ramach zadania przewidziano również objęcie uczestników wsparciem psychologiczno-motywacyjnym. Będzie to pomoc o charakterze miękkim, tj. zajęcia z psychologiem (w formie indywidualnej i grupowej), które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywować młodzież do udziału w zajęciach w ramach projektu. Realizacja zajęć tzw. wsparcia twardego dla młodzieży w ramach projektu musi zostać poprzedzona identyfikacją potrzeb i umiejętności danego uczestnika. Tym samym każdy uczestnik zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, który pokieruje jego dalszym rozwojem zawodowym. Proces ten rozpocznie się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych planów działania, obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Działania na pierwszym etapie zostaną uzupełnione również o grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Ponadto w ramach zadania wszyscy uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym na czas trwania projektu. Dodatkowo w ramach zadania wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.

2: Kursy – Szkolenia – Kwalifikacje

W ramach zadania młodzieży udzielone zostanie wsparcie tzw. twarde, mające na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Zaplanowane działania powinny koncentrować się głównie na możliwości zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania – główną proponowaną formą wsparcia w tym obszarze będą zatem kursy zawodowe. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci dodatkowym wsparciem w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń mających na celu nabycie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym umiejętności językowych, cyfrowych i innych. Będą to zatem: kursy językowe, kursy komputerowe, kursy prawa jazdy kat. B oraz kursy przedsiębiorczości. Wymienione formy wsparcia nie stanowią elementu obowiązkowego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia danej osoby i powinny być ustalone przez doradcę zawodowego; uwzględnione powinny zostać tylko te, które będą niezbędne dla poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania przez tę osobę zatrudnienia. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki związane z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania zajęć.

3: Pośrednictwo pracy – Staże – Zatrudnienie

Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu będzie realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych wraz z usługą pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży. Staże zawodowe stanowią kluczowy element Gwarancji dla młodzieży, dlatego też młodzież po ukończeniu kursów zawodowych powinna zostać skierowana na staże zawodowe u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie kursów zawodowych. Główne elementy stażu: zawieranie pisemnej umowy o staż, określenie celów dydaktycznych i szkoleniowych, zapewnienie odpowiednich warunków pracy stażysty, wynagrodzenie oraz przejrzystość informacji na temat praw i obowiązków stażysty, rozsądny okres trwania stażu (w projekcie przyjęto 3 miesiące), odpowiednie uznawanie stażu (ocena programu), opieka/mentoring. 

W ramach zwiększenia samooceny i kompleksowego przygotowania do wejścia na rynek pracy uczestnikom zaproponowane zostaną warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika (podstawy kreowania wizerunku profesjonalnego, zasady dress code, itp.) ukierunkowane na kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika. Usługa stylisty będzie stanowić pomoc podczas zakupów stroju, który byłby odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Zajęcia zakończy metamorfoza każdego uczestnika poprzedzona indywidualną konsultacją (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju) mającą na celu zaplanowanie zakresu zmiany. Zajęcia będą realizowane w grupach, osobno dla kobiet i mężczyzn, z uwagi na specyfikę potrzeb przedstawicieli obu płci w tej kwestii.

 

WSPARCIE PRZEWIDZIANE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe

 • Warsztaty grupowe z psychologiem

 • Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się (zajęcia w trzech modułach: I warsztaty z tworzenia i zarządzania domowym budżetem, II kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, III prawo pracy, podatki)

 • Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

 • Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z metamorfozą oraz zakupami

 • Pośrednictwo pracy

 • Kursy zawodowe

 • Staże zawodowe

 • Ubezpieczenie NNW, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu,

 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 • Stypendium szkoleniowe za ukończenie kursu zawodowego w wysokości 997,40 zł

 • Stypendium stażowe za każdy ukończony miesiąc stażu w wysokości 997,40 zł

WSPARCIE PRZEWIDZIANE DLA CZĘŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

 • Indywidualne zajęcia z psychologiem (50% uczestników projektu)

 • Kurs językowy (40%)

 • Kurs z zakresu obsługi programów komputerowych (50%)

 • Kurs komputerowy ECDL (20%)

 • Kurs prawa jazdy kat. B (40%)

 • Warsztaty przedsiębiorczości (10%)

 

FREKWENCJA 

Konieczne jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia – 80% frekwencja jest jednym z warunków zaliczenia udziału w danej formie wsparcia (warunkiem ukończenia projektu i otrzymania zaświadczenia jest udział w co najmniej 80% zajęć). Otrzymanie stypendium szkoleniowego oraz stażowego jest możliwe tylko po osiągnięciu minimum 80% obecności.

 

W sytuacji gdy beneficjent nie osiągnie założonej minimalnej frekwencji zostaje skreślony z listy uczestników projektu.

 

Kontakt w sprawie projektu:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

ul. Kosynierów 20, Bielsko-Biała

tel. (33) 822 15 25

e-mail: projekty.ohp@onet.pl

Pon-Pt godz. 7:45-15:45

Facebook: Projekty OHP Bielsko-Biała

 

 

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Koniecznie przeczytaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze