Słuchaj nas online

Informacje | Kultura | Rozrywka | Nauka

Regulamin konkursu „Koneser Kultury”

Więcej od tego autora

Przeczytasz w: 5 minuty

REGULAMIN KONKURSU „KONESER KULTURY”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany na terenie Gminy Istebna pod nazwą „KONESER KULTURY” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2.Organizatorem Konkursu jest Radio Istebna, działające przy Stowarzyszeniu Partnerstwo i
Rozwój, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z osobami prawnymi, fizycznymi oraz urzędami i instytucjami.

4. Konkurs będzie przeprowadzany raz w miesiącu w okresie od września 2016 do lutego 2017. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania przyczyny.

5. Kupony konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres biuro@radioistebna.pl w ciągu 6 dni od ostatniego dnia miesiąca trwania Konkursu.

 

§ 2

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.radioistebna.pl/koneser

 2. wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu,

 3. dokonanie stosownego zgłoszenia w sposób, określony w § [_] niniejszego Regulaminu.

 1. Nagrody będą przyznawane przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonali czynności, wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu w opisany w tym § 3 sposób oraz którzy jednocześnie przesłali Organizatorowi zgłoszenia w sposób, określony w § [_] niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 

 1. Uczestnik Konkursu powinien wykonać następujące czynności:

 1. wziąć osobiście udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i tym podobnych, organizowanych przez podmioty trzecie lub Organizatora, odbywających się w danym miesiącu trwania Konkursu i wskazanych przez Organizatora w kalendarzu, umieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.radioistebna.pl/koneser (zwanych dalej „Wydarzeniami”),

 2. uzyskać od organizatora danego Wydarzenia potwierdzenie udziału w tym Wydarzeniu, dokonane poprzez naniesienie pieczęci lub daty i podpisu organizatora Wydarzenia lub upoważnioną przez niego osobę, na papierowy kupon, wydrukowany według wzoru przypisanego do danego Wydarzenia, umieszczonego przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.radioistebna.pl/koneser,

 3. zwiedzić osobiście w danym miesiącu trwania Konkursu jeden lub więcej obiektów, wskazanych przez Organizatora na liście, umieszczonej na stronie internetowej pod adresem www.radioistebna.pl/koneser (zwanych dalej „Obiektami”) przy czym za zwiedzenie obiektu uznaje się jedynie osobiste wejście do danego obiektu lub zapoznanie się z jego ekspozycję i przebywanie w danym obiekcie lub zapoznawanie się z jego ekspozycją przez minimum 30 minut,

 4. uzyskać od właściciela, zarządzającego lub upoważnionego pracownika obsługi danego Obiektu, potwierdzenie jego odwiedzenia, dokonane poprzez naniesienie pieczęci lub daty i podpisu organizatora Wydarzenia lub upoważnioną przez niego osobę, na papierowy kupon, wydrukowany według wzoru przypisanego do danego Wydarzenia, umieszczonego przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.radioistebna.pl/koneser.

 1. Potwierdzenia udziału, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, wydawane są przez organizatora Wydarzenia lub właściciela, zarządzającego lub upoważnionego pracownika obsługi danego Obiektu, według ich uznania, a Uczestnik nie może w szczególności żądać wcześniejszego wydania potwierdzenia.

 2. W czasie danego miesiąca trwania Konkursu Uczestnik może dokonać zgłoszenia jedynie jednego potwierdzenia udziału w danym Wydarzeniu lub dokonać zgłoszenia jedynie jednego potwierdzenia zwiedzenia Obiektu, a to bez względu na ilość uzyskanych potwierdzeń udziału w danym Wydarzeniu lub potwierdzeń zwiedzenia Obiektu.

 3. Uczestnik w celu zgłoszenia danego potwierdzenia do udziału w Konkursie, powinien dodatkowo udostępnić na swoim profilu na portalu facebook.com informacji o danym Wydarzeniu lub Obiekcie, poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji w sposób wskazany na stronie internetowej pod adresem www.radioistebna.pl/koneser.

 

§ 4

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE I KWALIFIKACJA DO PRZYZNANIA NAGRÓD

 

 1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, Uczestnik w celu wzięcia udziału w Konkursie powinien dokonać zgłoszenia udziału w Wydarzeniach lub zwiedzenia Obiektów w ten sposób, że w terminie trzech dni od upływu ostatniego dnia danego miesiąca trwania Konkursu, Uczestnik za pomocą formularza, umieszczonego przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.radioistebna.pl/koneser powinien zgłosić ilość Wydarzeń, w których wziął udział lub Obiektów, które zwiedził.

 2. Po upływie trzydniowego terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, Organizator dokona ustalenia czterech Uczestników, którzy zgłosili największą ilość potwierdzeń udziału w Wydarzeniach lub potwierdzeń zwiedzenia Obiektów, a następnie w celu dokonania niezbędnej weryfikacji, zażąda od wyłonionych Uczestników przedstawienia dokumentów potwierdzeń udziału w Wydarzeniach lub zwiedzenia Obiektów. W przypadku gdyby dwóch lub więcej Uczestników zadeklarowało identyczną ilość udziału w Wydarzeniach lub zwiedzonych Obiektów, o kolejności tych Uczestników decyduje pierwszeństwo dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 3. Każdy z Uczestników na żądanie Organizatora, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie, dokumenty potwierdzeń udziału w Wydarzeniach lub zwiedzenia Obiektów, dokonanych zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.

 4. Brak spełnienia przez Uczestnika obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu jest równoznaczny z negatywną weryfikacją Uczestnika i pozbawia go prawa do uzyskania nagrody. Jednocześnie w miejsce negatywnie zweryfikowanego Uczestnika zakwalifikowany zostaje Uczestnik, który zadeklarował kolejną najwyższą ilość Wydarzeń, w których wziął udział lub Obiektów, które zwiedził.

 5. Jeżeli dany Uczestnik, wybrany przez Organizatora w sposób, określony w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, przedstawi Organizatorowi, zgodnie z procedurą, określoną w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, dokumenty potwierdzeń udziału we wszystkich zadeklarowanych Wydarzeniach lub zwiedzenia wszystkich zadeklarowanych Obiektów, to taki Uczestnik uznany zostaje za pozytywnie zweryfikowanego i jest uprawniony do otrzymania od Organizatora nagrody konkursowej.

 

§ 5

 

NAGRODY

 

 1. Nagrodami w Konkursie za dany miesiąc trwania Konkursu są:

 1. cztery nagrody pieniężne po 200,00 zł każda,

 2. inne dodatkowe nagrody rzeczowe lub pieniężne, wskazane i ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.radioistebna.pl/koneser, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia o nagrodach dodatkowych

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu

ogłoszenia konkursu w danym miesiącu)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo poinformowania o nagrody dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszego regulaminu, w dowolnym wybranym przez siebie terminie w danym miesiącu trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo nie ustanawiania nagród dodatkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 2. Uczestnik, który nabył prawo do otrzymania nagrody w niniejszym Konkursie zostanie powiadomiony tym fakcie pocztą elektroniczną, na wskazany Organizatorowi adres e-mail, w terminie trzech dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu.

 3. W celu potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Uczestnik zawiadomiony zgodnie z § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, powinien złożyć Organizatorowi oświadczenie o woli przyjęcia nagrody za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Organizatora, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, pod rygorem utraty prawa do otrzymania nagrody.

 4. Nagrody zostaną wydane uczestnikom w sposób, w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 

§ 6

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, publikacji na stronie www.radioistebna.pl, w audycji radiowej oraz mediach społecznościowych oraz w związku z wydaniem nagród. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojej fotografii w publikacjach i środkach przekazu, wskazanych w zdaniu poprzednim.

 3. Podjęcie przez Uczestnika pierwszej z czynności o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób, określony w § 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszego regulaminu.

 

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, i interpretacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.radioistebna.pl/koneser.

3. W każdej edycji można wygrać tylko raz

Koniecznie przeczytaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze